A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: controllers/Web.php

Line Number: 75

Backtrace:

File: /home/admin/web/octadanismanlik.com/public_html/application/controllers/Web.php
Line: 75
Function: _error_handler

File: /home/admin/web/octadanismanlik.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

İSO 14001 danışmanlığı
close

ISO 14001 DANIŞMANLIĞI (ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ)

Çev­re Yö­ne­tim Sis­te­mi tüm dün­ya­da ISO 14001 Stan­dar­dı ile bi­lin­mek­te­dir. Çev­re Yö­ne­tim Sis­te­mi­nin, ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi Stan­dar­dın­dan son­ra ulus­la­ra­ra­sı kuruluş­lar­da ta­nın­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı çok hız­lı ol­muştur.

Bu­gü­nün tü­ke­ti­ci­si bek­len­ti ve ih­ti­yaç­la­rı­nın en üst dü­zey­de kar­şı­lan­ma­sı­nın ya­nı ­sı­ra ken­di­si­ne, ya­şa­dı­ğı çev­re­ye ve dün­ya­sı­na de­ğer ve­ril­me­si­ni, say­gı gös­te­ril­me­si­ni ta­lep et­mek­te ve pi­ya­sa­da bu­nu sor­gu­la­mak­ta­dır. Bu gelişme­ler kuruluş­la­rın çev­re ile etkileşim­le­ri­ni kont­rol al­tın­da tu­ta­bil­me­le­ri­ni ve çev­re ic­ra­at ve ba­şa­rı­la­rı­nı sü­rek­li iyileş­ti­re­bil­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak yö­ne­tim sis­tem­le­ri­ne ih­ti­yaç bu­lun­du­ğu ger­çe­ği­ni or­ta­ya çıkarmış­tır.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
 • Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
 • Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
 • Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
 • Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
 • İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
 • Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.

 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK KAPSAMI:

 • ISO 14001 ve Çevre Mevzuatları açısından Mevcut Durum Analizi yapılır ve Eksiklikler Belirlenir.
 • Şirket Çalışanlarına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri Verilir.
 • Kuruluşun Bağlamı, Yönetimin Organizasyon Yapısı İncelenir ve Yapılandırılır.
 • Çevre Risk Analizleri yapılır.
 • Çevre Politikası Çevre Amaç ve Hedeflerinin Belirlenir
 • Çevre Acil Durum Planları ve Tatbikatlar yapılır.
 • ISO 14001 Dokümante Bilgileri Hazırlanır.
 • Hazırlanan ISO 14001 Dokümanlarına (Dokümante Bilgi) Göre Uygulamalar yaptırılır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikleri yapılır ve raporlanır.
 • Üst Yönetim Kurulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini Değerlendirmesini (Yönetimin Gözden Geçirmesi) yapar ve kararlar alır.
 • ISO 14001 Belgelendirme Başvurusu yapılır ve ISO 14001 Denetimden başarılı şekilde geçilir ve ISO 14001 Belgesi alınır.
ISO 14001 belgesi ve ISO14001 danışmanlığı ile ilgili tüm bilgileri uzman ekibimizden alabilirsiniz.